CHHATRAPATI SHAHU MAHARAJ NATIONAL RESEARCH FELLOWSHIP ( CSMNRF 2023)

Sarthi Sponsered Training Programme Nipht

प्रशिक्षण कार्यक्रमाची निवड: (प्रशिक्षणार्थीनी जास्तीत जास्त दोन प्रशिक्षण कार्यक्रमाची निवड करावी )

Selection of Training Program:(Candidate Can Select Maximum Two Programmes)

 

A) - फलोत्पादन उत्पादन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण/Training in Horticulture Production Technology

 a1)हरितगृह व्यवस्थापन/General Greenhouse Management - ५ दिवस (निवासी)

 a2)शेड नेट हाऊस व्यवस्थापन/Shade net House Management - ५ दिवस (निवासी)

a3)रोपाची अभिवृध्दी आणि भाजीपाला रोपवाटिका व्यवस्थापन/Plant propagation and Vegetable Nursery Management - ५ दिवस (निवासी)

a4)पीक निहाय प्रशिक्षण कार्यक्रम - फुल पिके- गुलाब, जरबेरा कार्नेशन,प्रक्षेत्रावरील फुलांची/ फिलरची लागवड/ Crop pecific Training Program – flowers-Rose,  Gerbera,Carnation, open cultivation of flowers/fillers - ५ दिवस (निवासी )

a5)पीक निहाय प्रशिक्षण कार्यक्रम - भाजीपाला -शिमला मिरची, चेरी टोमॅटो, काकडी/Crop Specific Training Program - vegetables -Capsicum, CherryTomato, Cucumber - ५ दिवस (निवासी)

 

B) - फलोत्पादन व्यवस्थापन प्रशिक्षण/Horticulture Management Training

b1)लँडस्केप व्यवस्थापन/Landscape Management - ५ दिवस (निवासी)

b2) ऊति संवर्धन तंत्रज्ञान /Plant Tissue Culture - ५ दिवस (निवासी)

b3)ड्रायफ्लॉवर,प्लॅंट पार्टस आणि पुष्प रचना /Dry flower ,plant Parts & flower Arrangement - 3 दिवस (निवासी)

 

C) - काढणी पश्चात प्रशिक्षण / Post Harvest Training

c1)फळ पिके व भाजीपाला यांचे काढणीपश्चात व्यवस्थापन/Post Harvest Management of Fruit Crops & Vegetables - 3 दिवस (निवासी)
c2)पुरवठा साखळी व्यवस्थापन/Supply Chain Management - 3 दिवस (निवासी)

अर्जदाराचा तपशिल (Applicant Details)

कायमचा पत्ता/Permanent Address *

पात्रता पुर्तता विषयक माहिती (Eligibility Details) :

जात प्रमाणपत्र सादर करावे (खालीलपैकी एक) 

अ ) मराठा प्रवर्गासाठी /For Maratha Catagory (upload any one) 

ब ) कुणबी, कुणबी - मराठा, मराठा - कुणबी प्रवर्गासाठी  for Kunbi,Kunbi - Maratha

Maratha-Kunbi, Category

क) अर्जदार/कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न रु 8.00 लाखापेक्षा कमी असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करावे (चालु आर्थिक वर्षासाठी वैध)
Applicant / Family Income documents from all Sources per annum is less than Rs 8 lakh(valid for current financial year)

इतर तपशिल/Other Details

शैक्षणिक पात्रता /Educational Qualification 

अ) या व्यतिरिक्त तुम्ही ग्रीनहाऊस / शेडनेटहाऊस/ रोपवाटीका  किंवा इतर प्रकल्पांसाठी शासकिय अनुदानासाठी अर्ज केला आहे का?
Have you applied For Greenhouse /Shed net house/Nursery or other Projects in Govt Subsidy schemes for any Subsidy